آنچه برای ما مهم است

ما اشتیاق داریم که مطیع خدا باشیم و پادشاهی خدا را با آوردن مردم به  مکان عبادت، جایی که می توانند به حضور خداوند  بیایند و در یک ملاقات شگفت انگیز با عیسی مسیح زندگی های آنها بنا شود و در او زیست کنند.

ما می خواهیم آنچه را که خدا در زندگی ما انجام داده است با دیگران به اشتراک بگذاریم و دعا می کنیم که آنها حقیقت خدا را تجربه کنند و در آن زندگی کنند.

یوحنا ۸ آیه ۳۲ 

و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.

شور و شوق برای خدا

ماموریت و چشم انداز

ماموریت ما این است که مردم را با خداوند  و با یکدیگر وصل کنیم،  و آنها  را به عنوان عضوی از بدن مسیح با کتاب مقدس  به عنوان پایه و اساس بازگردانیم.

ما معتقدیم که مردم در تمام  طول تاریخ،  بویژه در حال حاضر، نیاز به  آرامش  در  مسیح عیسی  را دارند.
 ما مشتاق  کمک به عزیزان  فارسی زبان برای آشنایی با قلب خداوند،  پیام خوش انجیل  هستیم.

ما می خواهیم در  فرهنگ احترام، تشویق و ستایش زندگی کنیم. این به این معنی است که صلحِ مسیح زندگی مردم را تغییر خواهد داد، آنها می توانند به پتانسیل خود برسند و می توانند با هویت خود که ریشه در عیسی مسیح دارد، زندگی کنند.

 در ایمان نفس بکش