حمایت از ما

تا  ملکوت خداوند  به وجود آید تا عیسی مسیح شناخته شود. با هم، ما دست و پای خدا هستیم،  باشد که  از طریق هدیه شما  در ایمان،  مردم  نجات یابند و زندگی را دریافت کنند.  در نام پر قدرت عیسی مسیح، آمین. متشکرم!

۲ قرنتیان ۹ آیه ۷ 

بگذار بخشش از دلت جاری شود، نه از  روی احساس وظیفه مذهبی. بگذار آزادانه از لذّت، بخشش سر  بر آورد - همه اینها برای این است که،   خداوند سخاوتمند شادمان  را دوست می دارد.