رسانه های ما

آرزوی ما این است که آهنگ های پرستشی  جدید بنویسم و بسازیم ، خدا را پرستش کنیم و نام او را جلال دهیم، شما می توانید آهنگ های پرستشی  ما را در Spotify گوش دهید.

مزامیر ۹۶ آیه ۱

برای خداوند سرودی تازه بسرایید! ای تمامی زمین، برای خداوند بسرایید

لینک

خدا را پرستش کنید